تبلیغات

☻سفارشاتـــــــ ـ ـ بلومـ ـ ـ ـ ـ☻ - ادامه ی سفارشاتــــــــ
♥بهترین وب سفارشـ ـ ـ ـ ـ ــ ـی جهان♥


نام 
 چیزای لازم  قیمت 
 کد لرزش صفحه  --- 10 نظرولینک ولوگو 
 کد تمام صفحه شدن وبلاگ هنگام ورود کاربر  ----- 20نظرولینکولوگو 
 کد قرار دادن فیلتون تو فلش  آپلود فایلتون  10نظرولینکولوگو 
 کد گذاشتن لوگو در سمت چپ  کد لوگوتون  20نظرولینکولوگو 
 کد متن متحرک تو وبلاگ  متنتون  10نظرولینکولوگو 
 

(اولین بار تو وب من بوده و کپی برداری = هک )
کارت زمستونی 
 متن 12 نظرولینکولوگو
 فلش کردن لینک ها --12 نظرولوگو 
 تلویزیون انلاین  رنگ  10 نظرو لینک و لوگو  
 ازینا ها  (کپی ممنوع اولین بار در وب من ) رنگ و متن انگلیسی  12نظرولوگو  راستی مدل حرکت متنتونو بگید 
همه ی چیز های بالا متعلق به من و اولین بار تو وب من بوده هر گونه کپی برداری =هک وبتون